ดาวน์โหลดคู่มือ (การส่งบทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ) : สพป.มหาสารคาม เขต 1
:: บทคัดย่อ : สพท.มหาสารคามเขต 1 News  ฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา:รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2562) (อ่าน:37)
News  ฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา : การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย(2562)โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST (อ่าน:37)
News  ฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา:รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน:29)
News  รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน:34)
News  นางสาวสุกัญญา จำปาทอง : การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน:150)
News  นางสาวสุกัญญา จำปาทอง : การตรวจและพิจารณาสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการส (อ่าน:76)
News  จิรนันท์ แก้วจันทา : เอกสารคู่มือการพัฒนาศักยภาพในการสร้างชุมชนการเรียนรู้... (อ่าน:83)
News  บทคัดย่อ (อ่าน:56)
News  สุมิตตรา อินทร์พรหม : รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (อ่าน:107)
News  สุมิตตรา อินทร์พรหม : การประเมินโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 (อ่าน:77)
News  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา: การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านหนองปลิง (อ่าน:113)
News  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา : รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการเร (อ่าน:84)
News  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา (อ่าน:65)
News  นางปราณี บุญจิ่ม : การพัฒนารูปแบบการสอนร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตร (อ่าน:101)
News  นางปราณี บุญจิ่ม : การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย (อ่าน:113)
News  นายอดุลย์ พลธิรักษา : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ (อ่าน:114)
News  ธันยาวรรณ์ โพธิ์สูง : รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยหนังสือคำคล้ (อ่าน:87)
News  ธันยาวรรณ์ โพธิ์สูง : รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยหนังสือคำคล้ (อ่าน:89)
News  ธารารัตน์ แก้วพะเนาว์ : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สม (อ่าน:109)
News  นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว : การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเ (อ่าน:123)
  ดูบทคัดย่อ ย้อนหลัง >>>