ดาวน์โหลดคู่มือ (การส่งบทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ) : สพป.มหาสารคาม เขต 1
:: บทคัดย่อ : สพท.มหาสารคามเขต 1 News  จิรนันท์ แก้วจันทา : เอกสารคู่มือการพัฒนาศักยภาพในการสร้างชุมชนการเรียนรู้... (อ่าน:5)
News  บทคัดย่อ (อ่าน:12)
News  สุมิตตรา อินทร์พรหม : รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (อ่าน:47)
News  สุมิตตรา อินทร์พรหม : การประเมินโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 (อ่าน:30)
News  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา: การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านหนองปลิง (อ่าน:48)
News  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา : รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการเร (อ่าน:29)
News  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา (อ่าน:20)
News  นางปราณี บุญจิ่ม : การพัฒนารูปแบบการสอนร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตร (อ่าน:52)
News  นางปราณี บุญจิ่ม : การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย (อ่าน:63)
News  นายอดุลย์ พลธิรักษา : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ (อ่าน:66)
News  ธันยาวรรณ์ โพธิ์สูง : รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยหนังสือคำคล้ (อ่าน:52)
News  ธันยาวรรณ์ โพธิ์สูง : รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยหนังสือคำคล้ (อ่าน:52)
News  ธารารัตน์ แก้วพะเนาว์ : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สม (อ่าน:54)
News  นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว : การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเ (อ่าน:76)
News  นางสาวอุษณีย์ ดวงพรม : การนิเทศแบบร่วมพัฒนาความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ ก (อ่าน:75)
News  นางสาวอรชุลี สุวรรณผา : การนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส (อ่าน:62)
News  นางหอมสิน อุปแสน : ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสำหรับครูโ (อ่าน:87)
News  นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์ : การนิเทศการศึกษาแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อส่งเสริมก (อ่าน:67)
News  นางสุธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์ : การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ (อ่าน:69)
News  ว่าที่ร้อยโท สุเขตร์ ศรีบุญเรือง : การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรีย (อ่าน:105)
  ดูบทคัดย่อ ย้อนหลัง >>>