ดาวน์โหลดคู่มือ (การส่งบทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ) : สพป.มหาสารคาม เขต 1
:: บทคัดย่อ : สพท.มหาสารคามเขต 1 News  กฤติน พันธุ์เสนา:การประเมินโครงการ ๕ กิจกรรม ทำเป็นกิจวัตร (อ่าน:17)
News  นายกฤติน พันธุ์เสนา:การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ฯ (อ่าน:18)
News  นายกฤติน พันธุ์เสนา (อ่าน:13)
News  นางจิรนันท์ แก้วจันทา : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง... (อ่าน:28)
News  นางจิรนันท์ แก้วจันทา : การพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน... (อ่าน:17)
News  ฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา:รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2562) (อ่าน:70)
News  ฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา : การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย(2562)โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST (อ่าน:93)
News  ฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา:รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน:59)
News  รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน:54)
News  นางสาวสุกัญญา จำปาทอง : การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน:216)
News  นางสาวสุกัญญา จำปาทอง : การตรวจและพิจารณาสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการส (อ่าน:102)
News  จิรนันท์ แก้วจันทา : เอกสารคู่มือการพัฒนาศักยภาพในการสร้างชุมชนการเรียนรู้... (อ่าน:118)
News  บทคัดย่อ (อ่าน:80)
News  สุมิตตรา อินทร์พรหม : รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (อ่าน:138)
News  สุมิตตรา อินทร์พรหม : การประเมินโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 (อ่าน:117)
News  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา: การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านหนองปลิง (อ่าน:164)
News  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา : รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการเร (อ่าน:123)
News  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา (อ่าน:113)
News  นางปราณี บุญจิ่ม : การพัฒนารูปแบบการสอนร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตร (อ่าน:132)
News  นางปราณี บุญจิ่ม : การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย (อ่าน:147)
  ดูบทคัดย่อ ย้อนหลัง >>>