ดาวน์โหลดคู่มือ (การส่งบทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ) : สพป.มหาสารคาม เขต 1
:: บทคัดย่อ : สพท.มหาสารคามเขต 1 News  นายสุพักษ์ สมสา : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน (อ่าน:48)
News  นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ : รายงานผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐก (อ่าน:30)
News  นางอรัญ สรวงชัยภูมิ : การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์ ... (อ่าน:30)
News  นางสาวสุกัญญา จำปาทอง : ผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สำหรับการพิจารณากำหนด (อ่าน:27)
News  นางปราณี บุญจิ่ม :การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน (อ่าน:41)
News  นางปราณี บุญจิ่ม :การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติประกอบแบบ. (อ่าน:35)
News  นางสาวมูรียานี เจะแซ : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอั (อ่าน:59)
News  ชลธาร วิมูลอาจ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด (อ่าน:51)
News  นางดวงมณี หงษ์โยธี: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง ป.2 (อ่าน:55)
News  นางณัฐยา ศรีวงศ์ : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.4 (อ่าน:54)
News  ทัศนีวรรณ ซอสุพัฒน์ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการส (อ่าน:43)
News  ทัศนีวรรณ ซอสุพัฒน์ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการส (อ่าน:50)
News  พยุง ปะกำแหง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR (อ่าน:60)
News  นายศรชัย แวววงศ์ : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในช (อ่าน:50)
News  สมใจ วงษ์หล้า : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ ฟ้าแล (อ่าน:33)
News  นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์ : การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน:45)
News  ดวงกมล ทองภูบาล รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ (อ่าน:43)
News  ดวงกมล ทองภูบาล : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากา (อ่าน:39)
News  นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาส (อ่าน:61)
News  ประภาพรรณ ฝ่ายเทศ : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วิชาเคมีแบบสื (อ่าน:70)
  ดูบทคัดย่อ ย้อนหลัง >>>