ดาวน์โหลดคู่มือ (การส่งบทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ) : สพป.มหาสารคาม เขต 1
:: บทคัดย่อ : สพท.มหาสารคามเขต 1 News  นางสุภารีย์ โพนเงิน : การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาน (อ่าน:10)
News  นางสุภารีย์ โพนเงิน : การประเมินโครงการประชุมเสวนาสะท้อนผลและพัฒนาแนวทางการ... (อ่าน:10)
News  นายชัยณงค์ แสงคำ : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ สพป.มหาสารคาม เขต 3 (อ่าน:14)
News  นางสุภารีย์ โพนเงิน : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม (อ่าน:34)
News  อัจฉรีย์ ยอดสะเทิน : รายงานผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม (อ่าน:24)
News  อัจฉรีย์ ยอดสะเทิน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม (อ่าน:18)
News  อัจฉรีย์ ยอดสะเทิน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม (อ่าน:19)
News  พิชา โพธิราช : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Ama (อ่าน:34)
News  นางจิรนันท์ แก้วจันทา : คู่มือเทคนิคการพัฒนาศักยภาพในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (อ่าน:37)
News  เด่นชัย วงษ์ช่าง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาร (อ่าน:40)
News  นายดาวลอย พิมพิบาล : เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเอกสารประกอบกา (อ่าน:41)
News  นายสุพักษ์ สมสา : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน (อ่าน:149)
News  นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ : รายงานผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐก (อ่าน:57)
News  นางอรัญ สรวงชัยภูมิ : การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์ ... (อ่าน:56)
News  นางสาวสุกัญญา จำปาทอง : ผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สำหรับการพิจารณากำหนด (อ่าน:57)
News  นางปราณี บุญจิ่ม :การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน (อ่าน:83)
News  นางปราณี บุญจิ่ม :การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติประกอบแบบ. (อ่าน:65)
News  นางสาวมูรียานี เจะแซ : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอั (อ่าน:86)
News  ชลธาร วิมูลอาจ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด (อ่าน:83)
News  นางดวงมณี หงษ์โยธี: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง ป.2 (อ่าน:79)
  ดูบทคัดย่อ ย้อนหลัง >>>