ดาวน์โหลดคู่มือ (การส่งบทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ) : สพป.มหาสารคาม เขต 1
:: บทคัดย่อ : สพท.มหาสารคามเขต 1 News  นางปราณี บุญจิ่ม : การพัฒนารูปแบบการสอนร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตร (อ่าน:4)
News  นางปราณี บุญจิ่ม : การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย (อ่าน:23)
News  นายอดุลย์ พลธิรักษา : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ (อ่าน:28)
News  ธันยาวรรณ์ โพธิ์สูง : รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยหนังสือคำคล้ (อ่าน:16)
News  ธันยาวรรณ์ โพธิ์สูง : รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยหนังสือคำคล้ (อ่าน:11)
News  ธารารัตน์ แก้วพะเนาว์ : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สม (อ่าน:17)
News  นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว : การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเ (อ่าน:21)
News  นางสาวอุษณีย์ ดวงพรม : การนิเทศแบบร่วมพัฒนาความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ ก (อ่าน:25)
News  นางสาวอรชุลี สุวรรณผา : การนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส (อ่าน:21)
News  นางหอมสิน อุปแสน : ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสำหรับครูโ (อ่าน:27)
News  นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์ : การนิเทศการศึกษาแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อส่งเสริมก (อ่าน:21)
News  นางสุธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์ : การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ (อ่าน:27)
News  ว่าที่ร้อยโท สุเขตร์ ศรีบุญเรือง : การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรีย (อ่าน:24)
News  นางสาวศิรินรา บุดดานอก : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกลิ๊กแมน เพื่อ (อ่าน:23)
News  พัฒณ์นรี พงศ์ประยูร : การศึกษากระบวนการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ที่ส่งเ (อ่าน:30)
News  นายพลพิศิษฐ์ ตาละซอน : กระบวนการนิเทศแบบ PDCA เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน (อ่าน:32)
News  นางประมวล ชนะบุญ : การศึกษาผลการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Su (อ่าน:20)
News  นายทองคำ นาสมตรึก : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน:23)
News  นางสาวช่อรัตนา ปัททุมมา : การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้การนิเทศแ (อ่าน:22)
News  นางสาวกาญจนา หนูผาสุข : การนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู (อ่าน:22)
  ดูบทคัดย่อ ย้อนหลัง >>>