ดาวน์โหลดคู่มือ (การส่งบทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ) : สพป.มหาสารคาม เขต 1
:: บทคัดย่อ : สพท.มหาสารคามเขต 1 News  ธนัตถ์พร โคจรานนท์ : การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและการทำงานร่วมกันเป็ (อ่าน:1) News
News  ธนัตถ์พร โคจรานนท์ : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเ (อ่าน:1) News
News  พิชัย บุญมาหนองคู : รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (อ่าน:19)
News  พิชัย บุญมาหนองคู : การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา (อ่าน:15)
News  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง น้ำพริกป (อ่าน:6)
News  พิรุณ แก้วนะรา : การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านและ ... (อ่าน:46)
News  พิรุณ แก้วนะรา : รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอ (อ่าน:27)
News  กฤติน พันธุ์เสนา:การประเมินโครงการ ๕ กิจกรรม ทำเป็นกิจวัตร (อ่าน:66)
News  นายกฤติน พันธุ์เสนา:การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ฯ (อ่าน:63)
News  นายกฤติน พันธุ์เสนา (อ่าน:53)
News  นางจิรนันท์ แก้วจันทา : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง... (อ่าน:72)
News  นางจิรนันท์ แก้วจันทา : การพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน... (อ่าน:59)
News  ฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา:รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2562) (อ่าน:92)
News  ฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา : การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย(2562)โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST (อ่าน:175)
News  ฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา:รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน:96)
News  รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน:80)
News  นางสาวสุกัญญา จำปาทอง : การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน:246)
News  นางสาวสุกัญญา จำปาทอง : การตรวจและพิจารณาสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการส (อ่าน:123)
News  จิรนันท์ แก้วจันทา : เอกสารคู่มือการพัฒนาศักยภาพในการสร้างชุมชนการเรียนรู้... (อ่าน:151)
News  บทคัดย่อ (อ่าน:98)
  ดูบทคัดย่อ ย้อนหลัง >>>