ดาวน์โหลดคู่มือ (การส่งบทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ) : สพป.มหาสารคาม เขต 1
:: บทคัดย่อ : สพท.มหาสารคามเขต 1 News  นางสาวสุพรรษา อ่อนมาก : เรื่อง การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะจากก (อ่าน:67)
News  นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมทักษะการสอนคิดอย่างมี (อ่าน:58)
News  นางปารณีย์ ศรีแก้ว : การดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษา (อ่าน:67)
News  นางปารณีย์ ศรีแก้ว :การจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน:74)
News  การจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน:69)
News  การดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 (อ่าน:35)
News  นางเกศณี วรกำพล:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านการเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา (อ่าน:57)
News  นางสุภารีย์ โพนเงิน : การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาน (อ่าน:88)
News  นางสุภารีย์ โพนเงิน : การประเมินโครงการประชุมเสวนาสะท้อนผลและพัฒนาแนวทางการ... (อ่าน:71)
News  นายชัยณงค์ แสงคำ : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ สพป.มหาสารคาม เขต 3 (อ่าน:80)
News  นางสุภารีย์ โพนเงิน : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม (อ่าน:532)
News  อัจฉรีย์ ยอดสะเทิน : รายงานผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม (อ่าน:76)
News  นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมทักษะการสอนคิดอย่าง (อ่าน:80)
News  นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ : รายงานการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัด (อ่าน:83)
News  พิชา โพธิราช : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Ama (อ่าน:102)
News  นางจิรนันท์ แก้วจันทา : คู่มือเทคนิคการพัฒนาศักยภาพในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (อ่าน:94)
News  เด่นชัย วงษ์ช่าง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาร (อ่าน:91)
News  นายดาวลอย พิมพิบาล : เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเอกสารประกอบกา (อ่าน:93)
News  นายสุพักษ์ สมสา : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน (อ่าน:341)
News  นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ : รายงานผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐก (อ่าน:105)
  ดูบทคัดย่อ ย้อนหลัง >>>