News  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:15)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ED’ s Possible กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:31)
News  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:22)
News  การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:66)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # ๒ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:17)
News  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:44)
News  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:27)
News  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:28)
News  ผลการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2563/64 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:28)
News  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มมส. กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:32)
News  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:34)
News  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:33)
News  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:33)
News  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:43)
News  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูฯ มาบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:199)
News  การดำเนินงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:100)
News  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:33)
News  แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 44 ข้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:31)
News  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:41)
News  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:52)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:50)
News  คู่มีอการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:60)
News  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:773)
News  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 1/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:461)
News  แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์ Covid19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:49)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>