News  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ (พนักงานธุรการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:87)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริกาตำแหน่ง ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:104)
News  ขอเชิญชวนร่วมการจัดกิจกรรมในงานวันเกษตรราชภัฎตักศิลา ปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:32)
News  ขอเชิญชวนสมัครคักเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:10)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:16)
News  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี .พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:330)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:146)
News  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:24)
News  ประกาศรายชื่อตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:141)
News  แนวปฏิบัตการรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:13)
News  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:20)
News  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:35)
News  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลายื่นใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:38)
News  ประสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:16)
News  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:18)
News  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:15)
News  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:19)
News  ประชาสัมพันธ์งานเทศกาล หุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:13)
News  ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open house วิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:17)
News  ประชาสัมพันธ์มหกรรมนวัตกรรมการศึกษาฯ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:16)
News  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:55)
News  ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 102 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:82)
News  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:65)
News  เพิ่มเติมงบการเงินประจำปี 2561 และแสดงรายละเอียดประกอบงบการเงิน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:73)
News  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 3 ขวบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:74)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:44)
News  ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:41)
News  ขอเชิญประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:49)
News  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:227)
News  การประกวดวงดตรีลูกทุ่งขอนแก่นคอนเทสต์ งานเทศกาลไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:51)
News  โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:50)
News  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:99)
News  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.มค.1 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:95)
News  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน @บุรีรัมย์" กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:74)
News  ประชาสัมพันธ์ โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.ขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:66)
News  ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:62)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:57)
News  รายงานประจำเดือน กันยายน 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:65)
News  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 4 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:79)
News  ประกาศสหรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:216)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>