News  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองจิก ... กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:55)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:11)
News  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:62)
News  โครงการ MIC TEACHER 2019 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:8)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการ นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:11)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:10)
News  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองจิก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:48)
News  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองจิก เรื่อง "รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง... กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:151)
News  คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการ ปกศ.2561 (มี 3 ไฟล์) กลุ่มนิเทศก์ (อ่าน:259)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:40)
News  ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:28)
News  โครงการช้างเผือกรุ่นที่ 11 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:23)
News  ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง สิทธิของคู่รักเพศเดียวกันในสังคมไทย กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:21)
News  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:13)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:26)
News  ไฟล์สื่อรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:128)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดส่งผู้เข้าร่วมอบรม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:65)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:20)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรฐานการส่งเสริมฯ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:19)
News  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ คบเด็กสร้างโรงพยาบาลปี2 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:21)
News  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:29)
News  รับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:141)
News  ขอความร่วมมือ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:82)
News  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:167)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรฯ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:49)
News  ขอเชิญสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:38)
News  นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เข กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:78)
News  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:72)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:53)
News  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ (พนักงานธุรการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:161)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริกาตำแหน่ง ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:153)
News  ขอเชิญชวนร่วมการจัดกิจกรรมในงานวันเกษตรราชภัฎตักศิลา ปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:69)
News  ขอเชิญชวนสมัครคักเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:37)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:47)
News  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี .พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:682)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:261)
News  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:56)
News  ประกาศรายชื่อตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:225)
News  แนวปฏิบัตการรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:43)
News  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:60)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>