News  คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1331-2564 การขยายเวลาในคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:4)
News  รายงานงบทดลองรายเดือน เม.ย.64 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:11)
News  รายงานงบทดลองรายเดือน เม.ย.64 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:3)
News  ข้อกำหนดฯ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:15)
News  คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1186-2564 การยกระดับเฝ้าระวังป้องกันโควิด19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:11)
News  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 21) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:10)
News  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:10)
News  สพฐ. แจ้งประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:9)
News  คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม 1153-2564เรื่องยกระดับเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดCovid19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:15)
News  แนวทางการจัดทักษาการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:26)
News  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 14/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:28)
News  การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:23)
News  แบบรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:21)
News  มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:22)
News  คู่มือคัดเลือกสถานศึกษาและเขตพื้นที่ฯ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:21)
News  คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:38)
News  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 10/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:22)
News  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารงานสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:127)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:43)
News  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:107)
News  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:57)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ED’ s Possible กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:76)
News  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:53)
News  การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:114)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # ๒ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:47)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>